top of page

2020 Award Winners

  • Best Faculty Article Award:

​​Shuning Lu & Luwei Rose Luqiu; Wenjing Xie 

  • Lifetime Achievement Award:

Leonard Chu 

  • Graduate Teaching Award:

Lei Guo 

  • Service Award:

Shuhua Zhou 

bottom of page