top of page

Before 2019 Award Winners

  • 2016: 

Outstanding Graduate Teaching Assistant Award: Fan Yang at Penn State University 

Outstanding Service Awards: Yu-li Liu & Cui Meadows Zhang 

  • 2017: 

Outstanding Dissertation Award: Tianjiao Wang at City University of Hong Kong 

Outstanding Graduate Teaching Assistant Award: Ms. Ruonan Zhang at Bowling Green State University. 

Outstanding Service Awards: Yong Volz & Lu Tang 

  • 2018: 

Best Faculty Article Award: Trisha Lin 

Lifetime Achievement Award: Chin-Chuan Lee 

Service Awards: Bu Zhong & Ran Wei 

bottom of page